• Referat 13. marts 2013

  Dato: 2013.03.18 | Kategori: Referat | Tags:

  1.Borgmesterens og udvalgsformandens tilbagemelding  på fælleselevrådets Idekatalog 2012.

  Fælleselevrådet havde bedt udvalgsformand Johnna Stark og borgmester Marie Stærke om at kommentere på fælleselevrådets Idékatalog, der i 2012 omhandlede problemer med it-situationen og vikarsituationen på Køge-skolerne.

  Jonna fortæller, at der arbejdes ihærdigt på at løse it-problemerne på skolerne. Hun siger, at problematikken tages op i udvalget igen i maj, og hun forventer, at mange af problemerne til den tid er afhjulpet. Formanden for fælleselevrådet Mikkel fortæller, at der især de seneste dage har været store problemer med internetforbindelsen på Hastrupskolen, hvilket er meget uheldigt, når eleverne arbejder med projektopgaven. Johnna forklarer, at internethastigheden nu burde være opgraderet, og en del elever nikker til dette, men at der kan opstå akutte problemer lokalt.

  Til vikarproblematikken udtaler udvalgsformanden, at det kan være svært at forudse behovet for vikarer, men hun opfordrer eleverne til at tage problemet op på skolebestyrelsesmøder lokalt på skolerne.
  Borgmester Marie Stærke er fuld af beundring over elevernes professionelle holdning til skolegangen – at de foretrækker kvalificeret undervisning frem for fritimer. Til fælleselevrådets forslag om et fælleskommunalt vikarkorps nævner Marie Stærke, at man evt. kunne samarbejde med pensionerede folkeskolelærere.  Johnna Stark lover, at fælleselevrådets forslag vil indgå i drøftelserne om fremtidens skole i Køge.

  2.  20 spørgsmål til borgmesteren

  Mange elever havde medbragt spørgsmål fra elevrådene ude på skolerne – og spørgelysten var stor. Især var der mange spørgsmål til den varslede lockout – eleverne var tydeligt bekymrede for deres afgangsprøver. Både udvalgsformand Johnna Stark og skolechef Marianne Levin lovede, at både elever og forældre nok skulle blive orienteret om det hele i god tid – og at eleverne ikke skulle være bekymrede for deres afgangsprøve .

  Et andet emne som eleverne flittigt spurgte ind til handlede om den nye folkeskolereform, en elev spurgte fx hvordan man skal kunne klare flere lektioner, hvis man allerede synes skoledagen er lang nok?

  Marie Stærke siger, at hun bakker op om heldagsskolen – men selvfølgelig skal eleverne stadig kunne passe deres fritidsaktiviteter. I heldagsskolen vil det være muligt at kombinere fritidslignende aktiviteter med skole, så det bliver en sjovere og mere kreativ skoledag. Desuden vil der blive afsat tid til lektielæsning i løbet af skoledagen, så man har fri, når man går hjem fra skole.

  En anden elev mener, at heldagsskolen vil forøge antallet af pjækkende elever. Marie svarer, at målet er, at gøre skolen mere attraktiv ved at skabe mere variation og flere aktiviteter. Hun siger at måden man udgår pjækkeri bl.a. er ved et godt samarbejde mellem skole og forældrene – og ved at arbejde med elevernes ansvarlighed.

  Endnu en elev spørger ind til politikernes begrundelser for at indføre en heldagsskole, så vidt han har hørt, er der ikke beviser for, at eleverne klarer sig bedre?
  Marie siger, at det er et trosspørgsmål om heldagsskolen vil højne elevernes faglighed, og at der er undersøgelser der siger, at heldagsskolen har en positiv effekt og andre undersøgelser viser ingen effekt. Hun nævner, at heldagsskolen vil hjælpe de elever, hvis forældre ikke har overskud til at hjælpe med lektier.
  Jonna fortæller, at man er i gang med forsøg med heldagsskoler nogle steder, og at heldagsskolen er bedre for især de svage elever.

  Et andet spørgsmål går på, om der er mulighed for mere idræt i skolen?
  Marie vil gerne have mere idræt og bevægelse ind i skolen, men det er folkeskoleloven, der bestemmer det. Men måske ville der blive mere plads til idræt og bevægelse i en heldagsskole, og man kunne også forestille sig profilskoler, hvor elever fik mulighed for at specialisere sig – fx i idræt.

  Et andet tema, som flere elever spørger ind til, handler om elevernes og lærernes it-kompetencer, fx hvorfor lærer man ikke at bruge excel og word tidligt i skoleforløbet?
  Johnna svarer, at der er sket store fremskridt, men at der stadig er plads til forbedring. Skolechef Marianne Levin nævner, at der arbejdes med en digitaliseringsstrategi for hele børne- og ungeområdet, og skolerne er i gang med at udarbejde planer for, hvordan undervisningen kan digitaliseres.  Desuden er der indkøbt en pakke med 17 digitale læremidler, som stilles til rådighed for alle folkeskoler i Køge.

  Hvordan vil kommunen sikre, at lærerne kan anvende smartboards?

  Johnna fortæller, at der netop er uddannet 16 pædagogiske it-vejledere, som fx skal hjælpe lærerne i gang med at bruge det digitale udstyr, som skolerne har indkøbt.

  Et andet spørgsmål handler om vedligehold af skolerne – fx maling, udskiftning af vinduer osv.

  Marie fortæller, at byrådet netop har frigivet 50 mio. til vedligehold af kommunale bygninger – men skolerne har også en pulje til vedligehold, så hvis I mener, der er problemer, så tag det op i skolebestyrelsen lokalt.

  En anden elev nævner problemet med den lange transporttid fra Borup til Køge – hvad vil politikerne gøre ved det?

  Marie siger, at der er fokus på det, det er noget, der hele tiden diskuteres i byrådet. Måske kunne en hurtiglinje mellem Borup og Køge være en mulig løsning.

  Det sidste spørgsmål handler om, hvordan man kan lave en madbod på skolerne?
  Jonna fortæller, at man prøvede for et par år siden, men  det ikke gik særligt godt, at det var for dyrt og at ingen brugte det. Hun siger også, at kommunerne ikke har penge nok til en madordning – en god frokostordning koster op mod 40 mio. kroner. Men alle skoler kan lave en skolebod, hvor man fx kan sælge æbler, energibar o.lign.  Johnna anbefaler at elevrådet kan tage det op i skolebestyrelsen.

  En elev tager ordet og siger, at det er ærgerligt, at politikerne ikke ser en madordning som en investering i fremtiden – frem for at se det som en udgift!

  Hertil svarer borgmesteren, at man som politiker bliver nødt til at prioritere – desværre er der ikke penge nok til at opfylde alle ønsker.

  3. Danske skoleelevers forslag om etablering af digitale patruljer (opfølgning fra sidste møde).

  Der bliver spurgt, om idéen med digitale patruljer er blevet taget op i elevrådene. Der er en skole, der har haft det oppe og fået opbakning. På en anden skole er de ikke nået så langt, men de er i fuld gang. Der er to skoler, hvor der er blevet snakket om det, men hvor det først bliver taget op næste gang, de har elevrådsmøde.

  4. Digital mobning

  Gruppedrøftelser ud fra flg, spørgsmål:

  • Er digital mobning et problem i din klasse/på din skole?
  • Hvordan kan man bekæmpe digital mobning?
  • Hvad kan elevrådet gøre for at forhindre digital mobning?

  Der blev samlet op fælles på spørgsmålene:

  Spørgsmål 1: Er digital mobning et problem i din klasse/på din skole?

  Digital mobning opleves tilsyneladende ikke som et stort problem, men det kan være svært at gennemskue, da det opfattes som pinligt at blive mobbet – derfor går man stille med det – holder det for sig selv – det er tabu at snakke om.

  En elev pointerer, at det kan være svært at skelne mellem mobning og drilleri eller bare enkelte kommentarer. En anden elev nævner, at det er blevet normal omgangstone nærmest at kalde hinanden bitch eller diverse andre ting, derfor kan det være svært for udenforstående at vurdere alvoren i kommentarer fx på Facebook.

  Der er pt flere TV-programmer, som handler om mobning, de kan måske være med til at sætte fokus på problemet – og være med til at det ikke er tabu at tale om mobning i de store klasser.

  Spørgsmål 2: Hvordan kan man bekæmpe digital mobning?

  Man skal tænke over, hvad man skriver fx på facebook. Mange skriver lige hvad de tænker, og det er et stort problem – man burde sove på det!

  Man kunne lave slogans

  • Tænk før du poster en besked!
  • Sov på det – før du poster!

  Danske Skoleelever arbejder sammen med en række organisationer om at udvikle undervisningsmateriale om digitale mobning.

  Spørgsmål 3: Hvad kan elevrådet gøre for at forhindre digital mobning?

  Elevrådene kunne lave kampagner mod digital mobning.  Hvis der opstår problemer med mobning/digital mobning, bør det tages op i klassen.
  5. Nyt om appudvikling

  Inge har ikke hørt noget fra Silkeborg.

  6. Trivselsdage

  Fælleselevrådet har fået en tilbagemelding skolelederne i Nord, Midt og Syd vedr. trivselsdagene 2012 – ud fra disse tilbagemeldinger og ud fra lokale evalueringer anbefaler fælleselevrådet flg. vedr. trivselsdage 2013:

  • møde jævnaldrende – flere end to klasser!
  • man er sammen om en aktivitet!
  • sport er et godt udgangspunkt for fælles aktiviteter!
  • dyrk konkurrencemomentet!
  • inddrag elevråd i planlægning og afvikling!
  • en trivselsdag skal være velorganiseret – derfor er der også brug for voksenhjælp – fx til logistikken

  7. Evt:
  Skolefilmfestival: HUSK at sætte X i kalenderen d. 15.maj på Asgård skole fra kl. 12-14.30 samt fra kl. 19-22.

  Denne aften er alle elever fra 8. årgang gæster, mens fælleselevrødder fra 7. og 9. årgang er praktiske hjælpere.  Der er opgaver , når folk kommer, i pausen og til slut med oprydning – der laves et vagtskema for salgsboden. Elever fra  yngre klasser deltager ikke i skolefilmfestivalen d. 15/5 – hverken eftermiddag eller aften.

  Der bliver spurgt efter fotografhjælpere til Lucas og Alfred og Nikolaj meldte sig – tak for det.

  Der blev efterlyst ideer til underholdning – flere tilbød at undersøge muligheder. Husk at sende besked til Inge inden påske på 28435636 eller til inge.merete.nielsen@skolekom.dk

  Tak for et godt møde.    Lucas, referent.