• Referat af mødet den 18. marts

  Dato: 2014.04.01 | Kategori: Referat | Tags:

  Opsamling fra FE-møde d. 18/3 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

  Til stede: Elever fra flg. skoler: Al, Bo, Ej, Ellebæk, Has, Her, Ho, Høj, Kir, Lel, Sct.Nic., Sø, Vem, KPR samt Jakob Mark og Mads Andersen, Skoleudvalget,  Henrik Laybourn Børne- & Ungedirektør, Inge Merete Nielsen, BUF.

  Afbud: As, El, Skov?

  Dialog med udgangspunkt i Idékatalog 2013 med repræsentanter fra Skoleudvalget Jakob Mark og Mads Andersen – desuden deltog Børne- & Ungedirektør Henrik Laybourn i mødet.

  Jacob Mark (JM) spurgte, om alle elever behøver at have en computer/iPad? Om det er fair nok at forvente, at en del elever selv medbringer eget udstyr?

  Flere gav udtryk for, at det måske ville være for meget at satse på at købe fx iPads til alle elever, nogle havde erfaringer med, at elever medbragte eget udstyr – og det fungerede fint. Men skolen skal stille udstyr til rådighed for dem, der ikke kan medbringe – og det skal fungere. Der er alt for mange af skolernes computere, som ikke duer.

  Der var et generelt ønske om, at lærerne skal blive bedre til at udnytte de digitale muligheder i fx Smartboard – der er brug for lærerkurser.

  Der blev dog også nævnt mange eksempler på en varieret og spændende undervisning, hvor de digitale muligheder udnyttes (sprogundervisning med digitale læremidler, matematik med Geogebra, meget velforberedte lærere som inddrager elever i den digitale undervisning, så det at bruge Smartboard ikke bare betyder mere klasseundervisning).

  Flere var frustrerede over langsom og ustabil internetforbindelse – specifikt nævnes Ellebæk og Ejby skole).

  Børne- & Ungedirektør Henrik Laybourn orienterede om, at Byrådet har bevilget penge til en kapacitetsudvidelse, så det vil være muligt, at alle elever og lærere kan komme på nettet med 3 devices hver( fx mobil, pc og iPad). Der vil desuden blive opsat aflåselige opbevaringsskabe til elevernes udstyr – alt sammen inden udgangen af 2014.

  JM lovede, at man vil finde så mange penge som muligt til indkøb af nye computere, men det vil være uforholdsmæssigt dyrt at købe PC’er/iPads til alle elever.

  JM spurgte, hvilke valgfag eleverne efterspørger – der blev fx nævnt: flere kreative fag i overbygningen, fremmedsprog, it, drama, filmproduktion.

  JM opfordrede eleverne til at komme frem med deres ønsker ude på skolerne, og derefter spurgte han, om valgfag altid behøvede at ligge i den traditionelle skoletid. De fleste elever mente, at det ville være svært at finde tid til valgfag om aftenen eller i weekenden, det ville være svært at forene med en travl hverdag med sport, job og venner – så konklusionen var, at man går i skole i skoletiden!

  JM spurgte derefter, hvem skal egentlig undervise i den understøttende undervisning?

  Den umiddelbare reaktion var: Nogen der kan noget – nogen der har noget at byde på. Flere så muligheder i samarbejde med fx sportsklubber, mens andre forudså problemer med at få trænere til at undervise inden for skoletiden, da de ofte arbejder på det tidspunkt.

  JM spurgte dernæst, hvordan eleverne ser SFO’ens rolle efter reformen – det fremgik tydeligt at SFO’en har spillet en væsentlig rolle i elevernes opvækst – der blev brugt ord som frirum, mit andet hjem, godt samvær med pædagoger – det er vigtigt at prioritere SFO’en fremover.

  JM, der også er formand for Tapperiet, efterlyste gode idéer til nye ungdomsklub/-skole-tilbud, der skal faktisk kun være 8 elever for at oprette et hold – i nogle tilfælde kun 3 elever. Der var stor ros fra elever fra fx Borup for positiv indstilling til at efterkomme elevønsker – men der blev efterlyst bedre transportmuligheder til Køge.

  JM fortalte, at der kommer en helt ny klub på Asgård og Hastrup, og at man arbejder på at gøre Gule Hal til en ungdomsklub 2 aftner om ugen.

  JM ville dernæst gerne høre elevernes mening om de nye skolemøbler – der var overvejende positive tilbagemeldinger, dog er møblerne lidt små til de allerhøjeste elever.

  JM viste forståelse for elevernes ønske m madordning – han ville allerhelst have en madordning, som man har på de svenske skoler – men det er urimeligt dyrt. En skolebod kunne være en løsning.

  Flere elever fortalte om positive erfaringer med skolebod, fx Borup, Højelse, KPR – Frederik nævnte Ellemarkskolens havregrødsordning om morgenen og i 10-frikv. – JM fortalte, at alle skoler kunne søge denne pulje.

  2. 20 spørgsmål til Skoleudvalget.

  Mange spørgsmål var allerede blevet besvaret under den lange debat om Idékataloget, der blev dog tid til nogle korte spørgsmål:

  Borup: Ønske om noget a la ungdomsskolen for mellemtrinnet – JM tager ønsket med til udvalget.

  Vemmedrup: Får vi flere frikvarterer, når skoledagen bliver længere?

  JM: Skolereformen lægger op til en anden organisering af skoledagen – måske en mere flydende overgang mellem undervisning og frikvarter – men det er den enkelte skole, som bestemmer, hvordan man organiserer skoledagen.

  Hastrupskolen?: Er der noget, der hedder lektier derhjemme fremover?

  JM: Alle skal blive så dygtige de kan – og mange elever kan ikke få hjælp til lektier derhjemme, så det er tanken, at lektier skal læses på skolen.

  Vemmedrup: Vil det være muligt at få en skolesygeplejerske fast på skolen?

  JM: tager det med i udvalget.

  Alkestrup: Behov for flere  midler  til ture ud af huset for at få undervisning (teori) og oplevelser i virkeligheden til at hænge sammen.

  JM: Tager ønsket med i udvalget men kan ikke love en pose  penge!

  Afslutningsvis opfordrede Jakob Mark eleverne til at skrive til skoleudvalget, hvis de har noget på hjertet.

  3. Kort orientering om Elevinddragelsesprojekt

  Køge kommune har tilmeldt sig et projekt, som Danske skolelever og DPU står bag – projektet går ud på, at 2 lærere og 2 elever fra samme klasse (kommende 8.årgang) kommer på kursus sammen for at få inspiration til, hvordan elever får indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse.

  Forskning viser, at elevinddragelse styrker elevernes faglighed, trivsel og engagement.

  På kurset får lærerne værktøjer til at inddrage eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen – og eleverne får inspiration til, hvordan de kan bidrage positivt.

  Der vil blive trukket lod mellem alle klasser på 8. årgang i Køge, der vil sandsynligvis kun blive udtrukket 1-2 klasser.

  1. 4. 200 års skolejubilæum – brainstorm

  Sketch om skolen gennem tiden – episode fra forskellige årstal.

  Sportsevent – elever møder i historisk udklædning.

  Quizaften – hvem ved mest om skolen?

  Interessedag -elever melder sig til forskellige aktiviteter på tværs af skoler.

  Fest for en årgang – blande klasser – besøge andre skoler.

  Boder/aktiviteter i Lovparken eller på Stadion – på tværs af skoler.

  Orienteringsløb – fra skole til skole – Borup løber til Ejby, Ejby løber til Højelse, Højelse løber til Kirstinedal…… – kage til alle!

  5. Kort nyt

  John Kahn – nyansat koordinator for Ungdomsklubberne fortalte om sine opgaver:

  Styrke samarbejdet mellem eksisterende ungdomsklubber – og med eksterne samarbejdspartnere fx kunstnere (hertil er afsat 200.000kr).

  Opstart af profilklubber – fx samarbejde m. Køge Marina (maj- august), kunstprojekter (tunnelprojekt: unge dekorerer tunnellens vægge i samarbejde med Billedskolen), indkøb af lasergame-udstyr til udlån, idrætsnat i hallerne. Eleverne supplerede med idé til ”fangeleg i mørke”, baseball og softball-hold, flere dramagrupper – hertil er afsat 800.000kr.

  Etablering af Unge råd – få de unge til at komme med inspiration til events på tværs af kommunen – (hertil er afsat 80.000kr). Måske kan ungerådet etableres virtuelt – fx en som en facebookgruppe???

  Fælleselevrådet inviterede John til Iværksættermessen d. 2/4 – måske kunne nogle af projektidéerne realiseres!!!???

  Og så det vi ikke nåede at tale om på mødet:

  Undervisningsforløb om indeklima og datalogging for 7.-8. årgang på vej – dette bl.a. på baggrund fælleselevrådsmedlemmers gentagne klager over indeklimaet på flere skoler samt den seneste tids fokus på indeklimaets betydning for elevernes læring.

  Møde i Skolerådet d. 9/4 kl. 19-21 – status på Skolereformen og Inklusion – formand og næstformand deltager.

  Evt.

  Med venlig hilsen

  Willian Valente (sekretær) og pædagogisk konsulent Inge Merete Nielsen