• Oplæg om skolereform

  Dato: 2014.05.27 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Se skolechefens slides fra d. 26/5  om Folkeskolereformen

  [slideshare id=35156092&doc=dok-140527030230-phpapp02]

 • Referat af mødet den 18. marts

  Dato: 2014.04.01 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Opsamling fra FE-møde d. 18/3 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

  Til stede: Elever fra flg. skoler: Al, Bo, Ej, Ellebæk, Has, Her, Ho, Høj, Kir, Lel, Sct.Nic., Sø, Vem, KPR samt Jakob Mark og Mads Andersen, Skoleudvalget,  Henrik Laybourn Børne- & Ungedirektør, Inge Merete Nielsen, BUF.

  Afbud: As, El, Skov?

  Dialog med udgangspunkt i Idékatalog 2013 med repræsentanter fra Skoleudvalget Jakob Mark og Mads Andersen – desuden deltog Børne- & Ungedirektør Henrik Laybourn i mødet.

  Jacob Mark (JM) spurgte, om alle elever behøver at have en computer/iPad? Om det er fair nok at forvente, at en del elever selv medbringer eget udstyr?

  Flere gav udtryk for, at det måske ville være for meget at satse på at købe fx iPads til alle elever, nogle havde erfaringer med, at elever medbragte eget udstyr – og det fungerede fint. Men skolen skal stille udstyr til rådighed for dem, der ikke kan medbringe – og det skal fungere. Der er alt for mange af skolernes computere, som ikke duer.

  Der var et generelt ønske om, at lærerne skal blive bedre til at udnytte de digitale muligheder i fx Smartboard – der er brug for lærerkurser.

  Der blev dog også nævnt mange eksempler på en varieret og spændende undervisning, hvor de digitale muligheder udnyttes (sprogundervisning med digitale læremidler, matematik med Geogebra, meget velforberedte lærere som inddrager elever i den digitale undervisning, så det at bruge Smartboard ikke bare betyder mere klasseundervisning).

  Flere var frustrerede over langsom og ustabil internetforbindelse – specifikt nævnes Ellebæk og Ejby skole).

  Børne- & Ungedirektør Henrik Laybourn orienterede om, at Byrådet har bevilget penge til en kapacitetsudvidelse, så det vil være muligt, at alle elever og lærere kan komme på nettet med 3 devices hver( fx mobil, pc og iPad). Der vil desuden blive opsat aflåselige opbevaringsskabe til elevernes udstyr – alt sammen inden udgangen af 2014.

  JM lovede, at man vil finde så mange penge som muligt til indkøb af nye computere, men det vil være uforholdsmæssigt dyrt at købe PC’er/iPads til alle elever.

  JM spurgte, hvilke valgfag eleverne efterspørger – der blev fx nævnt: flere kreative fag i overbygningen, fremmedsprog, it, drama, filmproduktion.

  JM opfordrede eleverne til at komme frem med deres ønsker ude på skolerne, og derefter spurgte han, om valgfag altid behøvede at ligge i den traditionelle skoletid. De fleste elever mente, at det ville være svært at finde tid til valgfag om aftenen eller i weekenden, det ville være svært at forene med en travl hverdag med sport, job og venner – så konklusionen var, at man går i skole i skoletiden!

  JM spurgte derefter, hvem skal egentlig undervise i den understøttende undervisning?

  Den umiddelbare reaktion var: Nogen der kan noget – nogen der har noget at byde på. Flere så muligheder i samarbejde med fx sportsklubber, mens andre forudså problemer med at få trænere til at undervise inden for skoletiden, da de ofte arbejder på det tidspunkt.

  JM spurgte dernæst, hvordan eleverne ser SFO’ens rolle efter reformen – det fremgik tydeligt at SFO’en har spillet en væsentlig rolle i elevernes opvækst – der blev brugt ord som frirum, mit andet hjem, godt samvær med pædagoger – det er vigtigt at prioritere SFO’en fremover.

  JM, der også er formand for Tapperiet, efterlyste gode idéer til nye ungdomsklub/-skole-tilbud, der skal faktisk kun være 8 elever for at oprette et hold – i nogle tilfælde kun 3 elever. Der var stor ros fra elever fra fx Borup for positiv indstilling til at efterkomme elevønsker – men der blev efterlyst bedre transportmuligheder til Køge.

  JM fortalte, at der kommer en helt ny klub på Asgård og Hastrup, og at man arbejder på at gøre Gule Hal til en ungdomsklub 2 aftner om ugen.

  JM ville dernæst gerne høre elevernes mening om de nye skolemøbler – der var overvejende positive tilbagemeldinger, dog er møblerne lidt små til de allerhøjeste elever.

  JM viste forståelse for elevernes ønske m madordning – han ville allerhelst have en madordning, som man har på de svenske skoler – men det er urimeligt dyrt. En skolebod kunne være en løsning.

  Flere elever fortalte om positive erfaringer med skolebod, fx Borup, Højelse, KPR – Frederik nævnte Ellemarkskolens havregrødsordning om morgenen og i 10-frikv. – JM fortalte, at alle skoler kunne søge denne pulje.

  2. 20 spørgsmål til Skoleudvalget.

  Mange spørgsmål var allerede blevet besvaret under den lange debat om Idékataloget, der blev dog tid til nogle korte spørgsmål:

  Borup: Ønske om noget a la ungdomsskolen for mellemtrinnet – JM tager ønsket med til udvalget.

  Vemmedrup: Får vi flere frikvarterer, når skoledagen bliver længere?

  JM: Skolereformen lægger op til en anden organisering af skoledagen – måske en mere flydende overgang mellem undervisning og frikvarter – men det er den enkelte skole, som bestemmer, hvordan man organiserer skoledagen.

  Hastrupskolen?: Er der noget, der hedder lektier derhjemme fremover?

  JM: Alle skal blive så dygtige de kan – og mange elever kan ikke få hjælp til lektier derhjemme, så det er tanken, at lektier skal læses på skolen.

  Vemmedrup: Vil det være muligt at få en skolesygeplejerske fast på skolen?

  JM: tager det med i udvalget.

  Alkestrup: Behov for flere  midler  til ture ud af huset for at få undervisning (teori) og oplevelser i virkeligheden til at hænge sammen.

  JM: Tager ønsket med i udvalget men kan ikke love en pose  penge!

  Afslutningsvis opfordrede Jakob Mark eleverne til at skrive til skoleudvalget, hvis de har noget på hjertet.

  3. Kort orientering om Elevinddragelsesprojekt

  Køge kommune har tilmeldt sig et projekt, som Danske skolelever og DPU står bag – projektet går ud på, at 2 lærere og 2 elever fra samme klasse (kommende 8.årgang) kommer på kursus sammen for at få inspiration til, hvordan elever får indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse.

  Forskning viser, at elevinddragelse styrker elevernes faglighed, trivsel og engagement.

  På kurset får lærerne værktøjer til at inddrage eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen – og eleverne får inspiration til, hvordan de kan bidrage positivt.

  Der vil blive trukket lod mellem alle klasser på 8. årgang i Køge, der vil sandsynligvis kun blive udtrukket 1-2 klasser.

  1. 4. 200 års skolejubilæum – brainstorm

  Sketch om skolen gennem tiden – episode fra forskellige årstal.

  Sportsevent – elever møder i historisk udklædning.

  Quizaften – hvem ved mest om skolen?

  Interessedag -elever melder sig til forskellige aktiviteter på tværs af skoler.

  Fest for en årgang – blande klasser – besøge andre skoler.

  Boder/aktiviteter i Lovparken eller på Stadion – på tværs af skoler.

  Orienteringsløb – fra skole til skole – Borup løber til Ejby, Ejby løber til Højelse, Højelse løber til Kirstinedal…… – kage til alle!

  5. Kort nyt

  John Kahn – nyansat koordinator for Ungdomsklubberne fortalte om sine opgaver:

  Styrke samarbejdet mellem eksisterende ungdomsklubber – og med eksterne samarbejdspartnere fx kunstnere (hertil er afsat 200.000kr).

  Opstart af profilklubber – fx samarbejde m. Køge Marina (maj- august), kunstprojekter (tunnelprojekt: unge dekorerer tunnellens vægge i samarbejde med Billedskolen), indkøb af lasergame-udstyr til udlån, idrætsnat i hallerne. Eleverne supplerede med idé til ”fangeleg i mørke”, baseball og softball-hold, flere dramagrupper – hertil er afsat 800.000kr.

  Etablering af Unge råd – få de unge til at komme med inspiration til events på tværs af kommunen – (hertil er afsat 80.000kr). Måske kan ungerådet etableres virtuelt – fx en som en facebookgruppe???

  Fælleselevrådet inviterede John til Iværksættermessen d. 2/4 – måske kunne nogle af projektidéerne realiseres!!!???

  Og så det vi ikke nåede at tale om på mødet:

  Undervisningsforløb om indeklima og datalogging for 7.-8. årgang på vej – dette bl.a. på baggrund fælleselevrådsmedlemmers gentagne klager over indeklimaet på flere skoler samt den seneste tids fokus på indeklimaets betydning for elevernes læring.

  Møde i Skolerådet d. 9/4 kl. 19-21 – status på Skolereformen og Inklusion – formand og næstformand deltager.

  Evt.

  Med venlig hilsen

  Willian Valente (sekretær) og pædagogisk konsulent Inge Merete Nielsen

 • Dagsorden til fælleseleverådsmøde 18. marts

  Dato: 2014.03.16 | Kategori: Dagsorden, Fælleselevrådet | Svar: 0

  Kære fælleselevrødder

  Hermed invitation til fælleselevrådsmøde + møder i underudvalg – tjek venligst om du skal deltage i møde før eller efter fælleselerådsmødet.

  Festudvalg Køge Skolefilmfestival indkaldes til møde d. 18/3 kl. 8-9 på Teaterbygningen.

  Patrick (Højelse), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Michella (Holmebæk), Nanna (Holmebæk), Andrea (Borup) + formand, næstformand, sekretær.

  Dagsorden til FE-møde d. 18/3 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

  1. Møde med repræsentanter fra Skoleudvalget:  Dialog med udgangspunkt i Idékatalog 2013.
  2. 20 spørgsmål til Skoleudvalget (elever medbringer spørgsmål fra eget elevråd).
  3. Kort orientering om Elevinddragelsesprojekt
  4. 200 års skolejubilæum – brainstorm
  5. Kort nyt
  6. Evt.

  B: Udvalg vedr. Iværksættermesse indkaldes til møde d. 18/3 kl. 11-12 på Teaterbygningen:

  Kirstine (Ellebæk), Amanda(HAS), Rasmus (KPR) + formand, næstformand, sekretær.

  Med venlig hilsen

  Formand Jane Skjærris, næstformand Mathias Ingleby og pædagogisk konsulent Inge Merete Nielsen

 • Referat af mødet d. 5. december

  Dato: 2013.12.10 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Referat af fælleselevrådsmøde d. 5/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen:
  Til stede: Elever fra Asgård, Borup, Ejby?, Ellebæk, Herfølge, Holmebæk, Højelse, Kirstinedal, Lellinge, Sct. Nicolai, Søndre, Vemmedrup, Køge Lilleskole

  Afbud: Hastrupskolen
  Ellemarkskolen, Skovboskolen, Alkestrupskolen, KPR?

  1. Formanden for Børne- & Ungdomsudvalget har ordet – fælleselevrådsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til udvalgsmedlemmerne.
  Pkt. 1 udgik, da alle politikere fra Børne- & Unge Udvalget havde meldt afbud.

  2. Orientering om Fælleselevrådets arbejde siden sidst
  Kort orientering om informationsmøde på Kirstinedalsskolen for skolebestyrelser og fælleselevråd om folkeskolereformen.

  • 10-15 elever deltog i mødet – 3 workshops: Udskoling, Skoledagens organisering, SFO – korte oplæg og derefter kom deltagerne med input til arbejdsgrupperne.
  • 3 FE-elever deltog i ”Tænketank” på Køge Handelsskole – skulle komme med anbefaling til, hvordan man laver et attraktivt undervisningstilbud – forslag fx aktivitet i timerne, differentieret undervisning…
  • 3 elever har deltaget i interview om folkeskolereformen – hvordan ser din drømmeskole ud? – eleverne kom med input til arbejdsgrupper?
  • Fælleselevrådet har afholdt Comedy-arrangement for 9. årgang d. 28/11 med Christian Fuhlendorf og Martin Høgsted på Teaterbygningen (det var som erstatning for den aflyste filmfestival i maj). Der har kun været positive tilbagemeldinger – bare ærgerligt at der ikke var flere, der tog mod tilbuddet.

  3. Input til programmet for Køge Skolefilmfestival d. 14/5 2014 – hvordan kan vi lave en uforglemmelig gallafest?
  Mange input – til tema, dresscode, hvad der skal sælges (drikkevarer, slik m.m.), pauseaktiviteter, præmier m.m.
  Der er nedsat et Filmfestival-udvalg – Patrick (Højelse), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Michella (Holmebæk), Nanna (Holmebæk), Andrea (Borup) – dette udvalg indkaldes i foråret.
  På næste møde d. 18/3 finder vi et tidspunkt, hvor udvalget kan mødes for at planlægge Gallafesten. Vi gemmer alle idéerne til dette planlægningsmøde.

  4. Kort nyt om Iværksættermesse d. 2/4 2014 v. Inge
  Et tilbud til alle elever på 7. årgang – der er pt kun tilmeldt ca. ti 7. kl.’er, men der er plads til flere.
  Klasserne deles op i grupper, hver gruppe arbejder på egen skole med at forberede et projekt, grupperne kan vælge mellem 3 temaer > 3 cases: kulturel innovation (Innovation Park), Social innovation (få mennesker til at mødes), Produkt-innovation (samarbejde med plastvirksomhed i Bjæverskov – design en plastflaske).
  Hver klasse kan præsentere 3 projekter på Iværksættermessen d. 2/4 2014 i hallen på Asgård skole, der vil være 3 dommerkomitéer – fælleselevrådet er repræsenteret i alle 3 dommerkomiteer.

  Det udvalg, der har meldt sig til at arbejde med iværksættermesse indkaldes i februar/marts- Kirstine (Ellebæk), Amanda(HAS), Rasmus (KPR) + formand, næstformand, sekretær.

  5. Input til et Idékatalog til politikerne –fælleselevrådsmedlemmer medbringer konkrete forslag fra eget elevråd noteret på post-it-lapper.
  Idékatalog til politikere – se input fra grupperne herunder. Formand, næstformand og sekretær samler disse inputs til et Idékatalog, som sendes til politikerne lige efter nytår.

  Digitalisering af undervisningen:
  • Internettet for sløvt, skolecomputere har for lange opstarttider,
  • Smartboard i alle klasser
  • Mere digital undervisning
  • Bedre skoleintra – flere informationer til eleverne via mobilen (en app)
  • Computer eller ipad til alle elever

  Tværgående aktiviteter:
  • Flere arrangementer på tværs af skoler – fx motionsdag i Lovparken, lærere underviser på tværs af skoler, klubbernes dag (overnatning på andre skoler, sportsarrangementer)
  • Ture emnedage på tværs af skoler og klasser

  Kantine/frugtbod:
  • madordning på skolen – kantine, frugtbod

  Skoledagens indhold og organisering
  • Flere valgfag – der er ikke nok at vælge imellem
  • Valgfag bør starte tidligere
  • Flere linjefag hvor man kan vælge sig ind på hold efter interesse
  • Kursus til lærere – så de får inspiration til at tilrettelægge en mere interessant, sjov og varieret undervisning
  • Mere differentieret undervisning

  De fysiske rammer:
  • Bedre indretning og udsmykning af fællesområder på skolerne – der skal også være behagelige møbler
  • De fysiske rammer skal opdateres, så der er plads til holddeling
  • Bedre indeklima (udluftning)
  • Bedre legepladser og udearealer, der lægger op til bevægelse
  • Bedre rengøring – toiletter skal være ok fra morgenstunden (men det er de ikke) – elevrådene kunne tage initiativ til at lave ”HOLD SKOLEN REN-kampagner” på skolen

  6. Evt.

  Referent William Valente og Inge M. Nielsen

 • Dagsorden til fælleselevrådsmøde 5. december

  Dato: 2013.12.04 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

  Dagsorden til Fælleselevrådets møde d. 5/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen:
  1. Formanden for Børne- & Ungdomsudvalget har ordet – fælleselevrådsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til udvalgsmedlemmerne.

  2. Orientering om Fælleselevrådets arbejde siden sidst
  • Nyt vedr. folkeskolereformen v. de der deltog i mødet på Kirstinedalsskolen + de der har deltaget i interview – herunder evt. oplæg om udvalgsarbejde om udskolingen.
  • Nyt fra Tænketank-møde på Køge Handelsskole v. Jane (formand)
  • Om Comedy-arrangement for 9. årgang + evaluering heraf v. Mathias (næstformand)

  3. Input til programmet for Køge Skolefilmfestival d. 14/5 2014 – hvordan kan vi lave en uforglemmelig gallafest?

  4. Kort nyt om Iværksættermesse d. 2/4 2014 v. Inge

  5. Input til et Idékatalog til politikerne –fælleselevrådsmedlemmer medbringer konkrete forslag fra eget elevråd noteret på post-it-lapper

  6. Evt.
  Mvh
  Jane Skjærris, formand
  Mathias Ingleby, næstformand
  William Valente, sekretær
  – og Inge Merete Nielsen, pædagogisk konsulent

 • Nyt fælleselevråd

  Dato: 2013.09.15 | Kategori: Fælleselevrådet | Svar: 0

  I torsdags var det nye fælleselevråd samlet for første gang. Medlemmerne gav deres meninger om kommunens folkeskolevisioner og skolereform til kende i følgende video:

 • Referat af mødet den 12. september

  Dato: 2013.09.15 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Opsamling fra Fælleselevrådsmøde d. 12/9 kl. 9-13 på Teaterbygningen:

  Til Stede: Alkestrup, Borup, Ejby, Ellebæk, Hastrup, Herfølge, Holmebæk, Højelse, Lellinge, Sct. Nicolai, Skovboskolen, Vemmedrup, Køge Private Realskole

  Afbud: Søndre

  Fraværende: Asgård, Ellemarken, Kirstinedal

  1. Kort velkomst v. pædagogisk konsulent Inge M. Nielsen (afbud fra politikere, sidste års næstformand, Line, er i Kina og sidste års formand, Mikkel, er flyttet til Randers, hvor han arbejder for Danske skoleelever).
  2. Kort oplæg om Vores skole v. Inge + gruppearbejde og produktion af videospots (se bilag 1 med udsagn fra folderen Vores Skole) + fra på mandag kan man på www.fekoege.dk og på fælleselevrådets facebookside se videospots  om Vores Skole.
  3. Kort orientering om hvad skolereformen vil betyde for de ældste elever i folkeskolen v. pædagogisk konsulent Julie Katlev  + guppearbejde og produktion af videospots. Fra på mandag kan man på www.fekoege.dk og på fælleselevrådets facebookside se de videospots , som FE-eleverne producerede.
  4. Kort orientering om fælleselevrådets arbejde v. Inge
  • Comedy-arrangement – erstatningsarrangement for alle nuværende 9.klasser, der var tilmeldt skolefilmfestival 2013 (Gallafesten blev aflyst pga. lockouten).
  • Køge Skolefilmfestival 2014 for alle elever på 8.årgang.
  • Køge Iværksættermesse for alle elever på 7.årgang
  • Møder i skoleråd, dialogmøder m.m.
  • Høringssvar
  • Idékatalog til politikerne
  • Møde med borgmesteren i marts
  • Kommunikation – hjemmeside + Facebookside + sms-service
  • Valg af formand, næstformand og sekretær

  5. Kampvalg om alle poster – flg. blev valgt:

  Formand blev Jane Skjærris, 8.a fra Vemmedrupskolen
  Næstformand Mathias Ingleby, 9.a fra Højelse skole
  Sekretær: William Valente, 9.kl. Sct. Nicolai

  Udvalg:

  Comedy: Patrick (Højelse), Kristina (Hastrup), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Ronnie (Skovboskolen)
  Iværksættermesse: Amanda (Hastrup,  Kirstine( Ellebæk), Rasmus (Køge Private Realskole)
  Skolefilmfestival: Patrick (Højelse), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Michella (Holmebæk), Nanna (Holmebæk), Andrea (Borup)
  Skolereform:  Amanda (Hastrup), Kirstine (Ellebæk),  Frederikke (Vemmedrup), Rasmus (Køge Privat Realskole)

  6. Evt. præsentation af videospots – nåede vi ikke!

  7. Evt.

  På vegne af formand for fælleselevrådet

  Inge Merete Nielsen, pædagogisk konsulent
  Børne- & Ungeforvaltningen
  Rådhuset
  Torvet 1, 4600 Køge
  Inge.merete.nielsen@skolekom.dk
  28435636

 • Dagsorden til fælleselevrådsmøde 12. september

  Dato: 2013.09.11 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

  Dagsorden til Fælleselevrådsmøde d. 12/9 kl. 9-13 på Teaterbygningen:

  kl. 9-9.10: Velkomst v. formand/næstformand, politikere fra Børne- & Ungdomsudvalget og konsulent Inge M. Nielsen

  kl. 9.10-9.20: Kort oplæg om Vores skole

  kl. 9.20-11: Gruppearbejde + produktion af videospots – incl. pause

  kl. 11-11.10: Kort orientering om hvad skolereformen vil betyde for de ældste elever i folkeskolen v. Julie Katlev

  kl. 11.10-12: Gruppearbejde + videospots

  kl. 12-12.20: Frokostpause

  Kl. 12.20-12.40: Kort orientering om fælleselevrådets arbejde v. Inge

  • Comedy-arrangement – erstatningsarrangement for alle nuværende 9.klasser, der var tilmeldt skolefilmfestival 2013 (Gallafesten blev aflyst pga. lockouten).
  • Køge Skolefilmfestival 2014 for alle elever på 8.årgang.
  • Køge Iværksættermesse for alle elever på 7.årgang
  • Møder i skoleråd, dialogmøder m.m.
  • Høringssvar
  • Idékatalog til politikerne
  • Møde med borgmesteren i marts
  • Kommunikation – hjemmeside + Facebookside + sms-service

  kl. 12.40-12.55: Valg af formand, næstformand og sekretær

  kl. 12.55-13 Evt. præsentation af videospots

  Evt.

  På vegne af formand for fælleselevrådet

  Inge Merete Nielsen, pædagogisk konsulent
  Børne- & Ungeforvaltningen
  Rådhuset
  Torvet 1, 4600 Køge

  Der er bestilt både scones, sandwich og drikkelse – så husk at melde afbud, hvis I ikke kan komme – send sms til 28435636.

 • Referat

  Dato: 2013.06.02 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Referat af Fælleselevrådsmøde d. 28/5 kl. 11-13.30 på Sct. Nicolai skole, H.C. Andersensgade 4:

  1. Vedr. erstatningsarrangement for Filmfestival v. Mikkel

   Præsentation af forslag + drøftelse.
   Fælleselevrådet prioriterede således:

   1.prioritet vil være en comedy-aften med flere stand-up komikere i den billige ende – fx på Tapperiet. Valdemar vender tilbage med, hvor mange der kan være på Tapperiet.
   2.prioritet:Filmforestilling: Kolbøttefabrikken med Mick Øgendahl
   3.prioritet: Foredrag med Kasper Munk instruktør af årets ungdomsfilm You & me forever

   2. Orientering om forespørgsel fra Finland vedr. samarbejde med nordiske lande v. Mikkel

    Fælleselevrådet var positivt stemt over for et samarbejde med andre nordiske lande – fx for at få kendskab til andre landes ungdomkultur. Direkte adspurgt var ca. ¾ af de tilstedeværende interesserede i at deltage i en form for studiebesøg. Flere mente, at det burde være frivilligt. Vi tager det op igen næste år, man kunne evt. lave en ansøgning om EU-tilskud sammen med kommunens fundraiser Eric Van Leenen.

    3. Orientering om ”Fremtidens skole” v. Mikkel

     Kort gennemgang af folderen ”Fremtidens skole”, som blev præsenteret på et panelmøde – vi talte især om forslaget om nyt Naturfagshus, om at 10.kl. flyttes til Campus og mere frit valg i udskolingen (at den enkelte elev i højere grad kan vælge sin personlige ”linje” i undervisningstilbuddet).

     4. Forslag: Vil Fælleselevrådet støtte en Iværksættermesse for 7.årgang næste år – og bidrage økonomisk? v. Inge

      Råskitse:

      Flipped Classroom Iværksættermesse for 7.årg:

      • Undervisningsforløb om innovation og iværksætteri
      • Fokus på unge iværksættere
      • Samarbejde med UUV, ungdomsuddannelser, lokalt erhvervsliv, unge iværksættere
      • Munde ud i iværksættermesse for alle 7.kl.’er d. 2/4 2014
      • Invitation sendes ud til klasselærerne på 7. årgang inden ferien

      Samarbejdsfordele for Fælleselevrådet:

      • —Fælleselevrådet som medarrangør og vært
      • FE kommer med input til programmet
      • FE byder velkommen
      • FE repræsenteret i dommerkomiteen
      • FE får pressedækning og bliver kendt blandt jævnaldrende unge

      Økonomisk overslag:

      Honorar til unge iværksættere            10.000kr
      Pedelhjælp                                 5.000kr
      Transport af udstillingsmateriel              5.000kr
      Præmier m.m.                            1.000kr
      Diverse                                      4.000kr

      Samlet budget                      25.000kr

      Fælleselevrådet anbefalede samarbejdet om Iværksættermesse for 7. årgang med flg. kommentarer:

      • Godt initiativ – godt at være sammen med andre jævnaldrende.
      • Godt at have noget at se frem til i løbet af skoleåret.
      • Selvfølgelig skal FE gå ind i det samarbejde, men det nye FE skal også synes, det er en god idé, og der skal både være midler til Skolefilmfestival og Iværksættermessen.

      5. Evt.

       Der blev spurgt ind til den app, som Silkeborg ville udvikle – men desværre har vi ikke hørt fra dem endnu – sidst jeg spurgte til det, havde de endnu ikke fået svar på ansøgning.

      1. Dagsorden til Fælleselevrådsmøde 28. maj

       Dato: 2013.05.21 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

       Dagsorden til Fælleselevrådsmøde d. 28/5 kl. 11-13.30 på Sct. Nicolai skole, H.C. Andersensgade 4 – vi mødes i skolegården:

       • Vedr. erstatningsarrangement for Filmfestival v. Mikkel

       Præsentation af forslag + drøftelse.

       • Orientering om forespørgsel fra Finland vedr. samarbejde med nordiske lande v. Mikkel
       • Orientering om ”Fremtidens skole” v. Mikkel
       • Forslag: Vil Fælleselevrådet støtte en Iværksættermesse for 7.årgang næste år – og bidrage økonomisk? v. Inge

       Råskitse samt budgetoverslag præsenteres – drøftelse.

       • Evt.

       Mvh Mikkel Nimgaard Schultz, formand for Fælleselevrådet.

       Vigtig kommentar:

       Vi er klar over, at mange elever på 9. årgang ikke vil prioritere et FE-møde så kort før deres afgangsprøver, derfor kunne det være en mulighed at sende andre elevrådsrepræsentanter til dette møde.

       Der vil være tid til frokostpause med sandwich, vand og frugt – så derfor er det vigtigt at melde afbud pr. sms til 28 43 56 36 eller mail: inge.merete.nielsen@skolekom.dk, hvis det er helt umuligt at finde nogen, der kan deltage i mødet.

       Hvis vi ikke hører andet senest på fredag d.24/5, regner vi med 2 deltagere fra hver skole.